Regulamin Serwisu Zkina

Część wstępna

 1. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Zkina znajdującego się pod adresem internetowym www.Zkina.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora jako zarządcy Serwisu.
 2. Każdy potencjalny Użytkownik i zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Nazwa Serwisu, jego wygląd graficzny, kod źródłowy, baza danych oraz wszelkie inne elementy składające się na jego budowę podlegają ochronie prawnej.
 5. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 6. Użytkownik, który nie zgadza się przestrzegać Regulaminu, nie może korzystać z Serwisu.

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty e-mail. Dla poprawnego funkcjonowania serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek:: MSIE 7 i wyższe, Firefox 3.x i wyższe, Opera 9.x i wyższe, Chrome i Safari 4.x i wyższe, a także wtyczka multimedialna Flash 9 lub Silverlight 3 lub nowsza.
 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Serwis może nie być dostępny.

Uczestnictwo w Serwisie

 1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
 2. Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznego prawa do korzystania z informacji zawartych w serwisie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631).

Zasady korzystania z Serwisu

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności prawnych wobec sprawcy.

Korzystając z serwisu użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

 1. Szanowania praw i opinii innych Użytkowników,
 2. Przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
 3. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 4. Nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
 5. Użytkownik, umieszczając swoje dane, wizerunek, Profil lub Treści Użytkownika, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora. W odniesieniu do tych elementów Treści Użytkownika, które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, do wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy Serwisu, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Serwisie oraz dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie na następujących polach eksploatacji:
 6. utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu w tym do sieci Internet i mobile Internet, lub; elektronicznego udostępniania na żądanie,
 7. publicznego wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem telewizji (w tym webTV, ipTV, telewizji cyfrowej, telewizji analogowej, telewizji kablowej, telewizji komórkowej),
 8. wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami,
 9. umieszczania materiałów w bazach danych Serwisu, wykorzystania materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób do promocji i reklamy Serwisu
 10. prezentacji utworów w innych serwisach partnerskich.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania prawa do wypowiedzenia w/w licencji.
 12. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku nieodpłatnego wykorzystania określonych w ust. 5 powyżej utworów, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. W szczególności zabrania się umieszczania treści sprzecznych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w tym treści i zdjęć:

 •  o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym,
 •  zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
 •  obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
 •  tekstów, zdjęć itp. zawierających materiały chronione prawem autorskim nie będącym w posiadaniu Użytkownika
 • naruszających prawo do prywatności lub co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności,
 •  upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
 • zdjęć dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych,
 • naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,
 • tekstów, zdjęć opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych,
 • jakichkolwiek innych uznanych przez Administratora za niepożądane,
 • jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe.

 

Zabrania się również działalności Użytkowników polegającej na:

 1. rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej, reklam towarów, usług oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Serwisie,
 2. zamierzonym wpływaniu na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych i/lub kontrowersyjnych i/lub nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych. (tzw. „trolowanie”),
 3. propagowaniu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich,
 4. używaniu programów (botów) generujących zapytania do serwerów Administratora. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane za atak DoS (Denial of Service).
 5. promowaniu innych stron/serwisów internetowych,
 6. łamaniu ogólnie przyjętych zasad netykiety,
 7. kopiowaniu części lub całości Serwisu w tym kodu źródłowego lub wykorzystywaniu go w celach zarobkowych. Administrator może wskazać w odrębnym regulaminie elementy Serwisu, które Użytkownik może udostępniać osobom trzecim. 

Odpowiedzialność

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu:
 • wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu,
 • wynikające z błędów, niewłaściwej konfiguracji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych lub odtwarzaczy multimedialnych lub
 • wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników; nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O zaplanowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie się starał powiadamiać wcześniej Użytkowników, ale nie ma takiego obowiązku.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem danych, zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne treści.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem  http://zkina.pl/regulamin/
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w jego aktualnej wersji.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 4. Administrator, na warunkach opisanych poniżej zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi) w tym wprowadzenia nowego regulaminu, w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników w formie publikacji na łamach Serwisu ogłoszenia z informacją o zmianie oraz adresem strony www, na której publikowany jest Regulamin.Tekst jednolity Regulaminu zostanie każdorazowo opublikowany w Serwisie.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia Serwisu.
 7. Serwis i Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 8. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Definicje

 1. Regulamin — niniejszy Regulamin. Regulamin stanowi uaktualnienie dotychczasowego regulaminu Serwisu i obowiązuje od dnia 24 maja 2017 r
 2. Administrator – osoba  świadcząca na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w tym w szczególności usługę udostępnienia zasobów i funkcjonalności Serwisu.
 3. Serwis — internetowy portal społecznościowy Zkina, zlokalizowany pod adresem internetowym http://www.Zkina.pl i/lub w innych rozszerzeniach domenowych (np. subdomeny) Zkina zarządzane przez Administratora i/lub też w innych wybranych przez Administratora domenach, oferujący Użytkownikom i dostarczający im treści związane z tematyką filmową, serialowa  i/lub rozrywki dla niekomercyjnego użytku osobistego umożliwiający Użytkownikom korzystanie ze zgromadzonych w nim informacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszy Regulaminie.
 4. Użytkownik — każda osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu lub osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu. W przypadku korzystania z Serwisu przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych Administrator domniemywa, że osoba ta uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na takie korzystanie.
 5. Aktywność użytkownika / Treści Użytkownika / Treści – wszelkie treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w tym w szczególności: teksty, multimedia, zdjęcia, komentarze, recenzje oraz elementy Profilu, wszelkie działania użytkownika serwisu skutkujące zmianą jego Zawartości.
 6. Zawartość – wszelkie elementy serwisu, a w szczególności elementy umieszczane przez Administratora.
 7. Prawa do Serwisu — wszelkie prawa własności intelektualnej do marki, znaków towarowych, domeny, projektów, elementów graficznych, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów Serwisu o charakterze twórczym.
 8. Kod – kod źródłowy niezbędny do działania oraz udostępniania funkcjonalności Zkina Kod może być rozwijany tylko przez twórców serwisu Zkina.pl.

Mobile Sliding Menu